۞ حضرت محمد (ص) :
خود را از آتش جهنم دور نگه دارید، اگر چه با صدقه دادن نصف خرمائی باشد.

شهداء شهر

اين صفحه در حال بروز رساني مي باشد……….