۞ حضرت محمد (ص) :
خود را از آتش جهنم دور نگه دارید، اگر چه با صدقه دادن نصف خرمائی باشد.

سامانه ۱۳۷ ارتباط مردمي شهرداري نخل تقي

این صفحه مربوط به ثبت مشکلات شهر توسط شهروند می باشد و همچنین می توان پیشهاد های سازنده را نیز ثبت کرد. تا خدمات دهی به شهر با سرعت بیشتری انجام پذیرد.
مشخصات و متن پيام خود را همراه با فايل مورد نظر از بخش هاي زير ثبت كنيد