۞ حضرت محمد (ص) :
خود را از آتش جهنم دور نگه دارید، اگر چه با صدقه دادن نصف خرمائی باشد.

شهرداران

عكس نام و نام خانوادگي سمت تاريخ شروع حكم تاريخ پايان حكم
سيد احمد علمداري شهردار ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ ۰۰۰۰/۰۰/۰۰
۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ ۰۰۰۰/۰۰/۰۰