۞ حضرت محمد (ص) :
خود را از آتش جهنم دور نگه دارید، اگر چه با صدقه دادن نصف خرمائی باشد.

غذاهاي سنتي

غذاهای محلی شهر نخل تقی – قلیه ماهی – ماهی سرخ کرده – شکم گرفتن ماهی – مجبوس گوشت و جشیده می باشد. همچنین حلوای برنجی و آردی – رنگینک که با استفاده از رطب تهیه می شود – چنگال که با استفاده از خرما و روغن حیوانی وآرد تهیه می شود.