۞ حضرت محمد (ص) :
خود را از آتش جهنم دور نگه دارید، اگر چه با صدقه دادن نصف خرمائی باشد.

لباس محلي

لباس مانند لباس عربی حاشیه خلیج فارس می باشد مردان لباس بلند عربی  (دشداشه) به تن می کنند البته جوانان دیگر به این لباس بلند کمتر روی می آورند و بیشتر شلوار و پیراهن به تن می کنند لباس خانمها نیز لباس بلند عربی است وعلاوه بر آن هنگام خارج شدن از منزل چادر عربی نیز سر می کنند همچنین زنان ازدواج کرده از روپوش بنام نقاب یا بتوله استفاده می کنند.