۞ حضرت محمد (ص) :
خود را از آتش جهنم دور نگه دارید، اگر چه با صدقه دادن نصف خرمائی باشد.

بازدید مهندس یوسفی فرماندار شهرستان عسلویه از دو پروژه ایستگاه امداد و نجات و بازارچه ماهی و میگو شهرداري نخل تقي. در این بازدید مهندس علمداری شهردار ،نجفی رييس شورا و عبدالله زاده عضو شوراي شهر  ایشان را همراهی کردند