۞ حضرت محمد (ص) :
خود را از آتش جهنم دور نگه دارید، اگر چه با صدقه دادن نصف خرمائی باشد.
اطلاعیه ها

بيلان عملكرد شهرداري

بیلان درآمد و هزینه ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ شهرداری نخل تقی