۞ حضرت محمد (ص) :
خود را از آتش جهنم دور نگه دارید، اگر چه با صدقه دادن نصف خرمائی باشد.

تماس با ما

شماره تلفن و نمابر شهرداری

شماره تلفن شماره نمابر یا همراه توضیحات
نمابر دبیرخانه ۳۷۳۲۴۳۸۴ ۳۷۳۲۴۳۸۴
دفتر شهردار ۳۷۳۲۵۵۶۲ ——-
گویا ۳۷۳۲۴۳۸۵ ——-
گویا ۳۷۳۲۴۳۸۶ ——-
گویا ۳۷۳۲۵۵۶۳ ——-
واحد موتوری ۳۷۳۲۵۵۶۱ ۰۹۱۷۹۹۵۸۷۹۴
آتش نشانی ۳۷۳۲۵۵۶۵ ——-
تلفن و نمابر واحد حراست ۳۷۳۲۳۱۳۴ ۷۳۲۳۱۳۴
CNG ۳۷۳۲۰۲۲۰ ۰۹۳۸۱۷۳۲۰۴۷
شورای اسلامی شهر ۳۷۳۲۳۱۸۷ ۷۳۲۴۹۲۷
——

داخلی های واحدها

حوزه شهردار شهردار ۱۲۰ بایگانی عیسی فقیهی ۱۲۳
۱۴۰ دایره فنی شهرسازی خالد احمدزاده ۱۲۷
دفتر شهردار ۱۱۲ …. ۱۰۵
سالن اجتماعات ۱۴۵ علی دریاپیما ۱۲۶
معاونت ابراهیم سهامی ۱۱۴ امیر معصومی ۱۳۷
حوزه مالی علی تورجی خوش ۱۱۸ اجرائیات مطری – دریایی ۱۳۸
…. اصناف احمد کشتکار ۱۳۰
سهامی ۱۱۶ خدمات شهری عباس فقیهی ۱۳۱
درآمد حبیب آروند ۱۲۲ روابط عمومی و امور فرهنگی عبدالعزیز احمدزاده ۱۲۴
امین سقایی ۱۱۷
حراست اکبر محمودی ۱۱۵ دبیرخانه و فناوری اطلاعات محمد زمردخواه ۱۱۱
نگهبانی اداره ۱۱۳ ناصر محمدزاده ۱۲۱
نگهبانی موتوری ۱۴۳ فضای سبز و کارپردازی محمود خلیلی ۱۲۹
عمرانی عبدالرضا احمدی ۱۲۸ آتش نشانی یوسف سلیمی ۱۲۵
سیروس حاتمی ۱۴۱ امور حقوقی و قراردادها حسن ارزنگ ۱۳۳
امور اداری ۱۳۹ دفتر موتوری هادی عباس پور ۱۴۴
جمعدار اموال مبارک قاسمی ۱۳۵ مشاور محمد تقی مهدوی ۱۴۵