۞ حضرت محمد (ص) :
خود را از آتش جهنم دور نگه دارید، اگر چه با صدقه دادن نصف خرمائی باشد.

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نخل تقی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نخل تقی

شهرداری بندر نخل تقی درنظردارد اجرای تعدادی از پروژه ها را از محل اعتبارات داخلی و از طریق مناقصه عمومی مطابق با آگهی ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.